Betaling

Klant dient betalingen aan Das van hout volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden (iDeal) te voldoen. Das van hout is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Das van hout is gewezen op de te late betaling en Das van hout de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Das van hout gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2..500,=; 10% over de daaropvolgende € 2..500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Das van hout kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.